Marie Sophie E l i s a b e t h Mummenthey

Kontext

Marie Sophie E l i s a b e t h Mummenthey Johann Christoph Degener Johann Christian F r i e d r i c h Degener Johann Caspar Degener Catharine Juliane Clages Johanne Dorothee Louise Lüer F r i e d r i c h Wilhelm Degener

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 Johann Christoph Degener 1808  F r i e d r i c h Wilhelm Degener

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 1803
Tod 1875

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
Johann Christoph DegenerEhemann18081889
Kinder
F r i e d r i c h Wilhelm DegenerSohn18361876
Enkel
Christian Friedrich August DegenerEnkelsohn1872
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerEnkelsohn18691959
Carl Friedrich Wilhelm DegenerEnkelsohn1867
Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm DegenerEnkelsohn18581944
Urenkel
Friedrich Karl Wilhelm DegenerUrenkelsohn19041970
Heinrich Friedrich Hermann DegenerUrenkelsohn1902
Heinrich August Wilhelm DegenerUrenkelsohn19001976
Friedrich Karl August DegenerUrenkelsohn1897
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerUrenkelsohn1895
Ur-Urenkel
K a r l Friedrich August DegenerUr-Urenkelsohn1943
Friedrich Wilhelm H o r s t DegenerUr-Urenkelsohn1935
H e r b e r t Heinrich Friedrich August DegenerUr-Urenkelsohn1931
Arnold Karl Heini Willi DegenerUr-Urenkelsohn1927
Albert Ludwig Friedrich August DegenerUr-Urenkelsohn1924
Heinz August Friedrich DegenerUr-Urenkelsohn1921
Schwiegereltern
Johanne Dorothee Louise Lüer (Degener)Schwiegermutter17791864
Johann Christian F r i e d r i c h DegenerSchwiegervater17721844
Schwiegersöhne & Schwiegertöchter
Sophie C a r o l i n e Christiane LüerSchwiegertochter18351890
Schwager & Schwägerinnen
Johann Caspar Ludwig DegenerSchwager18131877
Johann Christian Ludwig DegenerSchwager18031879
Johann Christian F r i e d r i c h DegenerSchwager18011851
Johann Heinrich C h r i s t i a n DegenerSchwager17991836
Neffen & Nichten
Heinrich Christian Friedrich DegenerNeffe (angeheiratet)18591937
Heinrich Christian Ludwig DegenerNeffe (angeheiratet)18461896
August Friedrich Wilhelm DegenerNeffe (angeheiratet)18431909
August Heinrich DegenerNeffe (angeheiratet)1843
Christian Heinrich Ludwig DegenerNeffe (angeheiratet)1837
Heinrich Christian Friedrich DegenerNeffe (angeheiratet)18371913
Friedrich August Ludwig DegenerNeffe (angeheiratet)18351906
Heinrich Friedrich Ludwig Heinrich Ludwig DegenerNeffe (angeheiratet)18301915
Großneffen & Großnichten
August Friedrich Wilhelm DegenerGroßneffe (angeheiratet)1894
Heinrich Friedrich W i l h e l m DegenerGroßneffe (angeheiratet)18801953
C a r l Friedrich Wilhelm DegenerGroßneffe (angeheiratet)18751946
Wilhelm Ludwig Friedrich DegenerGroßneffe (angeheiratet)18731932
A u g u s t Friedrich Wilhelm DegenerGroßneffe (angeheiratet)18641936
A u g u s t Friedrich Wilhelm DegenerGroßneffe (angeheiratet)18631927
Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm DegenerGroßneffe (angeheiratet)18601938
Auguste Caroline E m i l i e DegenerGroßnichte (angeheiratet)18571939
Auguste DegenerGroßnichte (angeheiratet)
Schwiegerenkel
Caroline Luise Auguste M i n n a WieseSchwiegerenkeltochter18741940
Karoline Amalie Luise ArmbrechtSchwiegerenkeltochter18601933