Karoline Amalie Luise Armbrecht

Kontext

Karoline Amalie Luise Armbrecht Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm Degener F r i e d r i c h Wilhelm Degener Johann Christoph Degener Marie Sophie E l i s a b e t h Mummenthey Sophie C a r o l i n e Christiane Lüer

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm Degener 1858

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 1860
Tod 1933

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm DegenerEhemann18581944
Schwiegereltern
F r i e d r i c h Wilhelm DegenerSchwiegervater18361876
Sophie C a r o l i n e Christiane LüerSchwiegermutter18351890
Schwager & Schwägerinnen
Christian Friedrich August DegenerSchwager1872
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerSchwager18691959
Carl Friedrich Wilhelm DegenerSchwager1867
Neffen & Nichten
Friedrich Karl Wilhelm DegenerNeffe (angeheiratet)19041970
Heinrich Friedrich Hermann DegenerNeffe (angeheiratet)1902
Heinrich August Wilhelm DegenerNeffe (angeheiratet)19001976
Friedrich Karl August DegenerNeffe (angeheiratet)1897
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerNeffe (angeheiratet)1895
Großneffen & Großnichten
K a r l Friedrich August DegenerGroßneffe (angeheiratet)1943
Friedrich Wilhelm H o r s t DegenerGroßneffe (angeheiratet)1935
H e r b e r t Heinrich Friedrich August DegenerGroßneffe (angeheiratet)1931
Arnold Karl Heini Willi DegenerGroßneffe (angeheiratet)1927
Albert Ludwig Friedrich August DegenerGroßneffe (angeheiratet)1924
Heinz August Friedrich DegenerGroßneffe (angeheiratet)1921