Auguste Lina A l w i n e Gebhardt

Kontext

Auguste Lina A l w i n e  Gebhardt Heinrich Friedrich Hermann Degener Friedrich Wilhelm Heinrich Degener F r i e d r i c h Wilhelm Degener Sophie C a r o l i n e Christiane Lüer Caroline Luise Auguste M i n n a Wiese H e r b e r t Heinrich Friedrich August Degener K a r l Friedrich August Degener

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 Heinrich Friedrich Hermann Degener 1902  H e r b e r t Heinrich Friedrich August Degener
 K a r l Friedrich August Degener

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 1906
Tod 1945

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
Heinrich Friedrich Hermann DegenerEhemann1902
Kinder
K a r l Friedrich August DegenerSohn1943
H e r b e r t Heinrich Friedrich August DegenerSohn1931
Schwiegereltern
Caroline Luise Auguste M i n n a WieseSchwiegermutter18741940
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerSchwiegervater18691959
Schwiegersöhne & Schwiegertöchter
Anna A d e l g u n d ArmbrechtSchwiegertochter1931
Schwager & Schwägerinnen
Friedrich Karl Wilhelm DegenerSchwager19041970
Friedrich Karl August DegenerSchwager1897
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerSchwager1895
Neffen & Nichten
Friedrich Wilhelm H o r s t DegenerNeffe (angeheiratet)1935
Heinz August Friedrich DegenerNeffe (angeheiratet)1921