Minna Ida H i l d a Ernst

Kontext

Minna Ida H i l d a Ernst A u g u s t Karl Wilhelm Degener Carl A u g u s t Wilhel Ludwig Degener C h r i s t i a n Carl August Degener Auguste Friederike C a r o l i n e Auguste Friederike Wode Karoline Sofie M i n n a Koch B e r n d Friedrich Wilhelm Degener

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 A u g u s t Karl Wilhelm Degener 1912  B e r n d Friedrich Wilhelm Degener

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 1920

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
A u g u s t Karl Wilhelm DegenerEhemann1912
Kinder
B e r n d Friedrich Wilhelm DegenerSohn27.04.194727.12.2011
Schwiegereltern
Karoline Sofie M i n n a KochSchwiegermutter18871855
Carl A u g u s t Wilhel Ludwig DegenerSchwiegervater18861959
Schwager & Schwägerinnen
August Friedrich W i l h e l m DegenerSchwager1917