M a r g o t Charlotte Agnes Martha Raulf

Kontext

M a r g o t Charlotte Agnes Martha Raulf H e r b e r t August Friedrich Wilhelm Degener A u g u s t Friedrich Wilhelm Degener A u g u s t Friedrich Wilhelm Degener Friederike Justine Luise Dix Emma Ida L i n a  Armbrecht

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 H e r b e r t August Friedrich Wilhelm Degener 1927

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 28.07.1931

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
H e r b e r t August Friedrich Wilhelm DegenerEhemann1927
Schwiegereltern
A u g u s t Friedrich Wilhelm DegenerSchwiegervater18991966
Emma Ida L i n a ArmbrechtSchwiegermutter18991969