H e r b e r t Heinrich Friedrich August Degener / Anna A d e l g u n d Armbrecht

Mann

Name Geburtsdatum Geburtsort Sterbedatum Sterbeort
 H e r b e r t Heinrich Friedrich August Degener 1931

Frau

Name Geburtsdatum Geburtsort Sterbedatum Sterbeort
 Anna A d e l g u n d Armbrecht 1931

Familienereignisse

Ereignisart Datum Ort Land
Heirat 1949

Media

Notizen

Quellen